LKG Leövey Klára Gimnázium / iskolánkról - számítástechnika

Az iskolai információs rendszer korszerûsítése (2000)

A múlt (?)

Az iskolákban a tanulók személyi, tanulmányi, fegyelmi stb. adatainak nyilvántartása teljesen manuálisan, szétaprózottan történt és történik: haladási és osztályozónaplóban, törzskönyvben, kockás füzetekben stb. Ezek aktualizálása esetleges, gyakran találhatók bennük ellentmondó adatok. Osztály-, illetve iskolai szintû adatösszesítések (létszám, mulasztás, tanulmányi eredmények stb.) csak fáradságos kézi munkával készíthetõk, a túlterhelt pedagógusok nem szívesen végzik ezt a - nem igazán alkotó jellegû - munkát. Így az összesített nyilvántartások igazából soha nem naprakészek, mindig egy már meghaladott állapotot tükröznek.
Az adatok ellentmondó, megkésett jellegénél ha lehet még nagyobb gond, hogy ez a nagytömegû információ nincs igazából kihasználva. Érthetõ okok miatt (idõhiány, szakismeret hiánya stb.) az adatok nem kerülnek megbízható, szakmailag korrekt statisztikai elemzés alá, így a belõlük levont következtetések esetlegesek, megalapozatlanok.
Mindezek miatt már a kilencvenes évek elején elengedhetetlennek láttuk információs, kommunikációs rendszerünk olyan átalakítását, mely jobban lehetõvé teszi az iskolai munka mindennapjaiban folyamatosan keletkezõ adattömeg rendszeres nyilvántartását, karbantartását; belõlük összesítések, jelentések készítését; szakmailag megalapozott következtetések levonását.

Az elõzmények

Számítástechnikai oktatási tapasztalatainkra támaszkodva, a szükséges hardver- és szoftver-feltételeket lépésrõl-lépésre megteremtve, az elmúlt években fokozatosan bõvítettük a korszerû infor-má-ció-tech-no-ló-giai eszközök alkalmazását. Sajnálatos, hogy iskolánk anyagi, pénzügyi helyzete nem tette (teszi) lehetõvé az információs rendszer hardver- és szoftver-feltételeinek megfelelõ ütemû fejlesztését.
A problémák ellenére mára megoldottuk, hogy az elsõdleges iskolai dokumentumok túlnyomó többsége digitális formában (is) rendelkezésre áll, legtöbbször számítógépen is készül, s így bármikor - szükség szerint - módosítható, nyomtatható, lekérdezhetõ. Csak jelzésszerûen felsorolva:
Már évek óta használjuk a CompLEX (CD-n forgalmazott) jogtárat, melyben a hatályos jogszabályok mindegyike (még az önkormányzati rendeletek is!) megtalálható, egységes szerkezetben, hónapról-hónapra aktualizálva.
Az iskolai költségvetés tervezéséhez a "FinESz" programot használjuk. A könyvelés a fenntartó által biztosított "TatiGaz" program révén történik, melybõl idõarányos költségvetési helyzetünk bármikor lekérdezhetõ. Szintén program segítségével tartjuk nyilván az ebédbefizetéseket, a változó bérek kifizetését stb. Az intézményi folyószámla kezelése is géppel történik.
Természetes módon szövegszerkesztõvel készülnek leveleink, a jegyzõkönyvek, emlékeztetõk, az átfogó szabályzatok (SzMSz, Kollektív szerzõdés, Házirend, stb.), a munkaköri leírások és a belsõ szabályzatok.
Számítógép segítségével készítettük el Pedagógiai programunkat, a helyi tanterveket. A tantárgyfelosztás nyilvántartása is géppel történik, melybõl egy másik programmal elkészül az órarend. Az osztályfõnökök a statisztikákat géppel készítik, így az iskolai összesítõk percek alatt rendelkezésre állnak. Éves munkánk tükre, az iskolai évkönyv is számítógépen készül.
A közoktatási törvény által elõírt adatokat is számítógépen tartjuk nyilván: mind a tanulói, mind az alkalmazotti adatokat. (Ennek a jelentõségét csak az nem tudja felbecsülni, aki még nem került olyan helyzetbe, hogy például egy csonttöréssel kórházba szállított tanuló szüleit értesíteni akarván a naplóból, azt nem találta a helyén.). Saját fejlesztésû eszközzel tartjuk nyilván (sõt állapítjuk meg) a közalkalmazottak bérét, így az átsorolások elkészítése, a költségvetési vitákra való felkészülés is nagyon rövid idõ alatt megoldható.

A rendszer

Az iskolai információs rendszer korszerûsítését egyrészt az iskolai számítógéppark és -hálózat fokozatos bõvülése, másrészt a kollégák ezirányú jártasságának rohamos fejlõdése teszi lehetõvé és szükségessé. A korszerûsítés magában foglalja az iskolai és külsõ dokumentumok egységes, hozzáférhetõ tárolási rendjét; az információk oda-vissza áramlásának felgyorsítását; az információk, dokumentumok további feldolgozásának lehetõvé tételét; a külsõ információkhoz (Internet) való hozzáférés biztosítását.

A rendszer mûködtetésétõl az alábbi elõnyökkel várhatjuk:
      - az iskolai munkát meghatározó valamennyi alapvetõ dokumentum bármikor hozzáférhetõ,
      - az egyes, közérdeklõdésre szánt dokumentumokat mindenki elérheti, azokat munkájában felhasználhatja,
      - az egyes beszámolók, tervezetek, munkatervek gyorsan (lemezen, levélben) eljuthatnak a fel-hasz-ná-lók-hoz,
      - lehetõség nyílik bármelyik iskolai dokumentum lemezen, levélben való továbbítására más intézmény, kolléga
      számára,
      - a szakmai, iskolai anyagok rendezetten tárolhatók,
      - automatikusan megoldódik a szakmai anyagok keletkezési, módosítási idõpontjának nyilvántartása,
      - lehetõvé válik a távol lévõ kollégák utólagos informálása, pl. egyéni "postafiókjukba" elküldött
      jegyzõkönyvekkel, emlékeztetõkkel.

A rendszer hardver szempontból egy IBM PC alapú intranet jellegû iskolai lokális hálózat, mely routereken, átjárókon keresztül az Internetre kapcsolódva kommunikálhat a külsõ felhasználókkal (fenntartó, pedagógiai szolgáltatók, minisztérium, más iskolák, pedagógiai kutatóintézetek, szülõk stb.).
Az iskola mûködési módjának megfelelõen a szaktanári dolgozókban (9 db), a központi tanáriban (1 db), illetve az igazgatósági, gazdasági irodákban (5 db) elhelyezett munkaállomások alkotnák a "hivatali" hálózatot, melyhez természetesen csatlakozik a diákok által használt - a számítástechnikai kabinetekben elhelyezkedõ - hálózati szegmens.
Egy ilyen - találóan szórt rendszernek nevezhetõ - hálózat a tanulókhoz és a tanárokhoz közel hozza a számítógépeket, lehetõvé téve napi használatukat. A munkaközösségek "kistanári" szobáiban elhelyezett terminálokon a tanárok saját idõbeosztásuk szerint dolgozhatnak: a szünetekben, vagy akár délutáni szabadidejüket felhasználva.

A rendszer használhatóságának kulcskérdése a megfelelõ tartalom biztosítása. Az LKG IntraNeten jelenleg az alábbi típusú dokumentumok érhetõk el:
      Iskolai dokumentumok
            Alapdokumentumok
                  Pedagógiai program, helyi tantervek, Szervezeti és Mûködési Szabályzat,
                  Házirend
            Aktuális dokumentumok
                  Munkatervek, jegyzõkönyvek, iskolai statisztikai adatok, osztálynévsorok,
                  osztályok statisztikai adatai, adatlapok, stb.
      Külsõ információk
            A legfontosabb hatályos oktatási jogszabályok szövege, tanulmányi versenyek
            kiírásai, pályázati felhívások, adatlapok, ûrlapok, iratminták, legfontosabb oktatási
            internetcímek, tananyagok stb.

A fenti dokumentumok az iskolai hálózat szerverén tárolódnak, így hozzáférésük minden géprõl biztosított az arra jogosult felhasználók számára. Fontos, hogy ezt a közös használatra szánt dokumentumhalmazt rendszeresen frissítsük, karbantartsuk. (Ezen rendszer kiegészítéseképpen gondoskodnunk kell arról, hogy gimnáziumunk honlapján (http://nov.lkg-bp.sulinet.hu) a legfontosabb információk naprakészek legyenek.)

A kollégák több mint felének már van e-mail címe, ezért elindítottuk az LKG tanári levelezõlistáját (a továbbiakban LKGTLL)! Egy ilyen lista alkalmas arra, hogy bárki, aki tagja a listának közzétegye közérdeklõdésre számító javaslatait, ötleteit; hogy megjelenjenek rajta a hírek, programok stb., azaz a lista elektronikus faliújságként, hirdetõtáblaként mûködjön. Az LKGTLL-nek tagja minden, az LKG-ban tanító és e-mail címmel rendelkezõ tanár. A lista leveleit csak tagok olvashatják és írhatják. Viszont a lista nem moderált, azaz minden közzétételre szánt levél meg is jelenik rajta.

A rendszer mûködése természetesen nem mentes a problémáktól. Elsõ és talán legfontosabb hiányossága, hogy egyelõre nem integrált, nem konzisztens. Eltérõ platformokon futó, eltérõ formátumokat használó programok állítják elõ, tartják nyilván az adatokat, így azok összekapcsolása, mozgatása elég jelentõs számítástechnikai jártasságot feltételez. Rögtön itt jelentkezik a második gond: bár az iskolavezetés tagjai, az ügyviteli dolgozók, a pedagógusok egyre nagyobb része már rendelkezik az általuk használt fõbb programok ismeretével, hozzáértésük kevés a meglehetõsen összetett rendszer átfogó használatához. (Vajon szükséges, hogy egy inkonzisztens rendszert laikus felhasználok kezelni tudjanak? Véleményem szerint nem.) A harmadik gond egyértelmûen anyagi okokra vezethetõ vissza: kevés a hozzáférési pont a rendszerhez.

A rendszer azonban már ezen állapotában is mélyreható változásokat indított el gimnáziumunkban: megkezdõdött az iskolán belüli írásbeli kommunikáció átalakulása elektronikus kommunikációvá. Egyre inkább terjed az a spontán gyakorlat, hogy a különbözõ iskolai ügyekben készített jelentéseket, kimutatásokat, javaslatokat elektronikus formában juttatják el a kollégák a címzettnek. Ez nemcsak egyszerûen a továbbítás módjának megváltoztatása, hanem egy más minõségû munkastílus kialakulásához vezethet, ugyanis így a fogadó fél átnézheti és megjegyzésekkel, kiegészítésekkel láthatja el a dokumentumot, és ebben a módosított formában visszaküldheti a feladónak.

Pedagógiai "melléktermék"

A fenti módon kialakított helyi hálózatban rengeteg tartalék rejlik: egyrészt a kínálkozó kommunikációs lehetõségek, másrészt (ettõl el nem választhatóan) a csoportmunka: a feladatok együttes, kooperatív elvégzési módjának megjelenése. A kommunikációs lehetõségekre építve kiépíthetõ - az LKGTTL mintájára - egy átfogó helyi elektronikus levelezõ rendszer, elsõsorban "hirdetõtábla, faliújság" jelleggel. Ezen "newsgroup"-ok a közvetlen demokrácia, a véleménycsere fórumai lehetnek. Elképzelhetõ ezen a rendszeren tényleges iskolai kérdések körüljárása: közvélemény-kutatás, szavazás - mind a diákönkormányzat, mind a tantestület kompetenciájába esõ kérdések esetén (pl. a házirend egyes kérdései, éves program, egyes rendezvények, az iskolai költségvetés bizonyos elemei, fejlesztési kérdések stb.). Természetesen ennek kialakítása, a megfelelõ technikák (jó kérdõív, annak értékelése, szavazási módszerek stb.) elsajátítása önmagában érdekes és értékes folyamat. Ennek az elektronikus "agórának" mellékterméke lehetne egy (csak kevéssé moderált) számítógépes újság, mintegy konkurenciájaként - nehezen születõ - nyomtatott társának.
Szervezhetõk (és lebonyolíthatók) tanulmányi versenyek - mint a tavalyi internetes regényírói pályázat - a helyi szinttõl egészen a világméretû erõpróbáig. A tanulók bekapcsolódhatnak nemzetközi ifjúsági tudományos szervezetek munkájába, részt vehetnek átfogó projektekben. (Ezen - iskolák közötti együttmûködést - támogatja például az Európai Unió Comenius programja is.) Kaphatnak önálló kutatási témákat tanáraiktól ("kiselõadások"), hiszen a Hálón rengeteg adat, információ található a tudománytörténet, a kultúra nagyjairól, mûveikrõl. Sõt, sokszor maguk a mûvek is megtalálhatók elektronikus formában: például a Magyar Elektronikus Könyvtárban a NAT szinte teljes irodalom anyaga immár fellelhetõ. Tanárnak, diáknak ebben sokat segíthet a "tantárgyi honlapok" immár kialakuló rendszere. A pedagógusok számára lehetõség nyílik a kollégákkal való kapcsolattartásra, tapasztalataik és problémáik megosztására szakmai fórumokon (például MatKapocs, Tanfórum). Megteremthetõ - diákok és tanárok számára - az iskolai hálózathoz való modemes csatlakozás lehetõsége is, némileg szimulálva a jövõ (jelen?) egyik kínálkozó alternatíváját, az otthoni munkavégzést.
Az iskolák számára új lehetõség kínálkozik munkájuk bemutatására. Az iskolai évkönyvek elfeledett (de lassan újraéledõ) hagyományának új (párhuzamos) formája lehet az iskolai honlapok készítése. Az intézmények bemutathatják pedagógiai elképzeléseiket, hagyományaikat, képzési rendszerüket; tájékoztatást adhatnak szakmai eredményeikrõl, tananyagaikról, programjaikról (ezzel is eleget téve a pedagógiai programok és a felvételi követelmények nyilvánossá tételének), de akár a jelentkezések lebonyolítására is alkalmas lehet a Háló, mint ezt ebben a tanévben már láthattuk is.

Bánhegyesi Zoltán

© LKG, 2002.