LKG Leövey Klára Gimnázium / iskolánkról - számítástechnika

A Leövey Klára Gimnázium Felhasználói Szabályzata

A Felhasználói Szabályzat (továbbiakban FSZ) célja, hogy biztosítsa a számítástechnikai eszközök folyamatos, üzembiztos, rendeltetésszerû használatát.

1. Általános rendelkezések

 • Az LKG minden diákjának és dolgozójának joga van az FSZ-ben meghatározott elõírások és rend szerint az informatikai eszközök használatára.
 • Az informatikai eszközöket csak azok használhatják, akik az FSZ tartalmával tisztában vannak, annak ismeretét aláírásukkal igazolták. Számítástechnikát tanítási órán tanulók számára az FSZ aláírása kötelezõ.
 • Az informatikai eszközök felügyeletét az iskola számítástechnika tanárai látják el.
 • A Felhasználói Szabályzat elolvasható a könyvtárban és az iskolai intraneten.
 • A FSZ megsértése azzal járhat, hogy a felhasználó iskolai számítógép-használatát.az igazgató korlátozza, súlyosabb esetben megtiltja.

2. Az eszközök megóvására irányuló rendelkezések

Általános rendelkezések

 • Az informatikai eszközöket köteles mindenki rendeltetésszerûen használni.
 • Tilos a számítástechnika termekben enni, inni; bármi olyat tenni, ami az eszközök épségét veszélyezteti.
 • Bármely szoftver- vagy hardverhiba esetén értesíteni kell egy számítástechnika tanárt vagy a rendszergazdát.
 • Az eszközökben okozott károkért a károkozó anyagi és erkölcsi felelõsséggel tartozik.
Hardvereszközökre vonatkozó rendelkezések
Szigorúan tilos:
 • a számítógépek burkolatát eltávolítani, a perifériákat eltávolítani vagy csatlakoztatni, a hardvereszközök (hangkártya, hálózati csatoló, képernyõcsatoló, stb.) beállításait, paramétereit megváltoztatni;
 • a számítógépek rendszerbeállításait (SETUP), az operációs rendszerek beállításait megváltoztatni.
Szoftverhasználatra vonatkozó szabályok
 • Bármilyen szoftvert (freeware, játék, stb. szoftvereket is!) csak a rendszergazda engedélyével lehet telepíteni.
 • Engedély nélkül telepített szoftver használatából származó anyagi és erkölcsi károkért, a szerzõi jogok ebbõl származó megsértéséért a szoftver telepítõje, használója tartozik felelõsséggel.
 • A rendszergazda által telepített szoftverek listája, az FSZ mellékleteként az iskolai intraneten tekinthetõ meg.
 • A telepített szoftverek beállításait egy adott feladat elvégzése érdekében számítástechnika tanári engedéllyel lehet megváltoztatni. A szoftverrel végzett munka befejezése elõtt az eredeti beállításokat vissza kell állítani.

3. A belsõ (Novell) hálózat használatára vonatkozó szabályok

 • A belsõ hálózat használatához felhasználói névre (username) és jelszóra van szükség. Minden felhasználó meghatározott méretû tárhelyet ("home könyvtár"), és e-mail címet (username@nov.lkg-bp.sulinet.hu) kap. A számítástechnikát tanítási órán tanulók ezeket a lehetõségeket automatikusan kapják, mások a rendszergazdától kérhetnek felhasználói nevet, tárterületet és email címet.
 • Jelszava titkosságáért, illetve felhasználói neve alatt végzett minden tevékenységért a felhasználó felel.
 • A belsõ hálózatra kötelezõ bejelentkezni. A gép kikapcsolása, másnak való átadása elõtt ki kell jelentkezni a hálózatról.
 • Mûködési gondokkal a rendszergazdához kell fordulni a rgazda@nov.lkg-bp.sulinet.hu email-címen.

4. Az Internet használatára vonatkozó szabályok

 • Az Internet használatára közmegegyezéssel elfogadott szabályok ("Netikett") vonatkoznak. Betartását valamennyi felhasználótól elvárjuk. A Netikett megtekinthetõ az iskolai intraneten.
 • Tilos az iskolai számítógépeken pornográf, obszcén, rasszista, gyûlöletkeltõ, stb. anyagokat letölteni és terjeszteni.

5. Az informatikai eszközök tanítási órán kívüli használatára vonatkozó szabályok

 • Tanórákon kívül a hármas terem használható, az ajtajára kifüggesztett idõrendnek megfelelõen.
 • Tanítási idõben (7-14 óra között) diákok csak akkor használhatják a hármas terem gépeit, ha igazoltan lyukas órájuk van, és tevékenységük nem zavarja az oktatást.
 • Tanítási órán kívül is feltétlen elõnyt élvez az oktatás, ill. az egyéni tanulmányi és szakmai munka.

© LKG, 2002.