LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

A Science Across Europe programról

Iskolánkban 1996-tól mûködik a Természettudománnyal Európán Keresztül elnevezésû nemzetközi környezeti nevelési program. Ugyanebben az évben a Goethe Intézet meghirdetett egy környezetvédelmi projektet középiskolai némettanárok számára Vízi világ címmel. Ez jól illeszkedett a Science Across Europe program Víz Unitjához, így ez lett az iskola elsõ próbálkozása ezen a vonalon. A Goethe Intézettel két anyanyelvi lektor tartotta a kapcsolatot. Ez a program inkább irodalmi jellegû próbálkozás volt, a gyerekek a különbözõ német nyelvû mûvekben megjelenõ vízzel kapcsolatos dolgokat vizsgálták. Ilyen alapok mellett könnyebb volt a Science Across Europe programhoz környezetvédelmi szempontból szükséges feladatok elvégzése. A projekt együttmûködésen alapul. Kezdetben idegen nyelven meg kell adni a gyerekeknek a szükséges információkat, ezt követõen a konkrét feldolgozás, a kísérletezés magyar nyelven, a természettudományos órákon folyik. A tapasztalatok közzététele egyfelõl a diákok dolga: nyilvános ismeretközlés a cél, a Világháló segítségével; másfelõl a tanároké: rendszeres háromnapos konferenciák keretein belül.
1998 májusában ismét volt egy nagyszabású háromnapos találkozó, ahol a résztvevõ diákok terepfeladatokon vettek részt, a szervezõ tanároknak pedig módszertani továbbképzést nyújtottak a projektek mûködésérõl, mûködtetésérõl, megvalósításáról. Ez azért is fontos, hiszen alapvetõ jelentõségû, hogy a résztvevõk-szervezõk tudják, mit vállalnak, és milyen úton tudják azt megvalósítani. Magyarországon ezen a fejlõdõ, gyerekcipõben járó területen (pályázatok, projektek stb.) még nem rendelkeznek az emberek kellõ mennyiségû tapasztalattal és tudással (és ez nem szégyen, hiszen mi még csak most ismerkedünk ezekkel a területekkel; de fontos a felzárkózás és az ismeretszerzésre való igény), ezért nem elhanyagolható szempont ezeknek a tanulása és tanítása, valamint nagyon lényegesek az ilyen irányú információ- és tapasztalatcserék. Ezen a megbeszélésen merült föl az a kérés is, hogy minden résztvevõ iskolából egy tanuló számoljon be az eddig végzett munkáról. Tehát a program egésze szempontjából is fontos és szükséges a visszacsatolás!
Az 1998-as májusi találkozón újabb projektekbe lehetett benevezni, szintén vállalásos alapon. A Leövey Klára Gimnázium a Mit ettél? Unitot választotta (ebben a témakörben lehetett pályázni a Környezetvédelmi Minisztériumnál is, tehát a megvalósítás még szélesebb körû, és a lehetõségek sokkal nagyobbak). Ezzel párhuzamosan egy másik Unitba, a Biodiverzitásba is beneveztek, szintén ugyanerre az idõszakra. Mivel a programok megvalósítása nagyon személyfüggõ, ezért csak bizonyos osztályokban, vagyis csak kiválasztott gyerekekkel lehet megvalósítani a projekteket. A legnagyobb problémát az idegen nyelven történõ feldolgozás jelenti, hiszen azt nem tudja mindenki megtanítani. Az elsõ lépés mindig a diákok lexikai felkészítése. Ezután kerül sor a program tényleges megvalósítására a tananyagba iktatva, a természettudományos (biológia-kémia) órákon, magyar nyelven. Ugyan a diákok az ismeretek idegen nyelven történõ elsajátítása után képesek lennének az egész projektet akár német nyelven véghezvinni (és a tapasztalatokat is közzétenni), erre az iskolában egyelõre nincsenek meg a személyi feltételek.
A gimnáziumunk által vállalt új Unitok elõkészítése most van folyamatban. A Mit ettél? program a 8-10. évfolyam, a Biodiverzitás a 9-10. évfolyam bevonásával kezdõdik. Az elsõ lépéseket a gimnázium által szervezett erdei iskolában, Kincsesbányán tették meg együttmûködve a tanárok és a diákok, akik azonban már az idegennyelvi felkészítést elõre megkapták. A 8. osztály a nyelvi szempontból alapozó év után könnyebb témakörben kapcsolódhat a programhoz, és ezáltal nagyobb a kifutási idõ is, jobban végigkísérhetõk az eredmények, és levonhatók a következtetések. Talán a gyerekek nagyobb érdeklõdésére is számot tarthat ez a témakör. Ezzel párhuzamosan kezdeményez az iskola a Socrates programon belül az Egészséges táplálkozás témakörében egy új projektet, amelynek megvalósításához most keres együttmûködõ külföldi iskolákat. Folyik az egyeztetés német, francia, dán, valamint észt intézményekkel, amelyeknek hasonló érdekük fûzõdik a kutatómunkához és a tapasztalatcseréhez. Itt a pályázat elnyerésével már nem csak erkölcsi, hanem némi anyagi elismerésre számíthatnak a résztvevõk, ami talán a lehetõségeket és a vállalkozókedvet is megnöveli.

Gémes Boróka 13.Q

© LKG, 2002.