LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Animációk készítése és felhasználási lehetõsége a sejtbiológia oktatásában

Sebõkné Orosz Katalin tanulmányából azt a rövid fejezetet közöljük, amely összefoglalja az általa készített multimédiás oktatási segédanyag tartalmát és felépítését.

A legtöbb gimnáziumi tankönyv külön tárgyalja a mikrométeres miliõt megteremtõ sejt alkotóit (sejtszervecskék) és külön a bennük lejátszódó bonyolult folyamategyütteseket. Szakítva ezzel a - véleményem szerint hibás - szemlélettel, komplex módon próbáltam bemutatni a folyamatokat és azok színterét.
A témakör szerteágazó, ezért a sejtbiológiából az anyag-csere-folyamatokat (anyag- és energiaforgalom), azon belül a lebontó folyamatokat (biológiai oxidáció és fermentáció) választottam ki. A lebontó folyamatok bonyolultságát igazolja az, hogy három sejtalkotót bemu-tatva (sejthártya, sejtplazma és a mitokondrium) lehet csak komplexen tárgyalni.
Az eltervezett animációk a biológiai oxidáció részfolyamatait (glikolízis, piroszõlõsav bontása, citromsav-ciklus és a terminális oxidáció), a fermentáció két lehetséges útját (tejsavas és alkoholos erjedés), valamint a sejtplazmára jellemzõ szol-gél állapotváltozást mutatják be. Mivel célkitûzésem volt az is, hogy mind az alapórai, mind a fakultációs képzés hatékonyságnöveléséhez hozzájáruljon ez a munka, ezért ahol értelme volt, ott két szinten terveztem meg az animációkat. Alapszinten a folyamat összefüggéseire, emelt szinten ezen kívül a folyamat részletes ismertetésére helyeztem a hangsúlyt. A szaktanár és a diák a maga elé tûzött célnak megfelelõen, szabadon megválaszthatja a szinteket.
A WEB-es oktatási segédanyag az INDEX.HTM-mel indul (BIOLAP), amelyrõl kétfelé lehet továbblépni:
- Köszöntõ
- Bevezetõ
A "Köszöntõ"-ben egy általános tájékoztatás található arról, hogy mit céloz meg ez a munka. A "Bevezetõ" WEB-lapon nyílik lehetõség arra, hogy továbblépjen a látogató a feldolgozott biológia fejezetekre. A szakdolgozatom azonban csak egy fejezetre, a sejtbiológiára terjed ki. A "Sejtbiológia" WEB-lapon találhatók meg a kidolgozott sejtbiológia témákra mutató linkek:
- A sejtplazma összetétele és feladatai
- A sejthártya felépítése és feladatai
- A mitokondrium felépítése és mûködése
- Érdekességek
A "Sejtplazma" WEB-oldalon a sejtplazma összetételének, feladatának, valamint a glikolízis folyamatának leírása szerepel. A "Sejthártya" WEB-lap a membrán szerkezetét és feladatait mutatja be. A "Mitokondrium" WEB-oldal a sejtszervecske felépítésével, a benne lejátszódó biokémiai folyamatokkal illeszkedik a "Sejtbiológia" fejezetbe. Az "Érdekességek" WEB-oldal tartalmazza az egyébként máshol is felhasznált kép- és videogyûjtemény, valamint a témához kapcsolódó cikk linkjeit.
A többi sejtszervecske felépítésének és mûködésének bemutatása szintén hosszabbtávú terveim között szerepel. Ezt sugallva raktam a kép- és videógyûjteménybe olyan .GIF file-okat is be, amelyek nem tartoztak szorosan a feldolgozott témához.

Sebõkné Orosz Katalin

© LKG, 2002.