LKG Leövey Klára Gimnázium / About...

Leövey Klára Gimnázium

(Klára Leövey - koulu)

EBCL diploma   EBCL diploma

Koulun historia

Koulumme edeltäjän, Ranolder-oppilaitoksen perusti v. 1875 Veszprémin piispa János Ranolder jotta tuolloin vielä enimmäkseen saksankieliseen Ferencvárosin kaupunginosaan olisi syntynyt tytöille tarkoitettu oppilaitos, jonka opetuskielenä oli unkari. Laupeudensisarten huostaan uskottu koulu kasvoi tasaisesti, se houkutteli oppimishaluisia tyttöjä kaikkialta Unkarista. Koulu valtiollistettiin v. 1948-49, sen jälkeen se toimi opettajankoulutuslaitoksena, kunnes se v. 1955 sai kantaakseen Klára Leöveyn nimen ja muuttui ylioppilastutkintoon johtavaa koulutusta antavaksi oppilaitokseksi.

Opetus

Päiväkoulussamme 12-18 -vuotiaat nuoret opiskelevat 6-, 5- tai 4-luokkaisessa lukiossa, jossa opetus johtaa ylioppilastutkintoon.
Koulussamme on myös aikuislukio, joka antaa mahdollisuuden syystä tai toisesta päiväkoulun keskeyttäneille nuorille työn ohessa suorittaa kirjeenvaihto-opiskelijoina tai iltaopetuksessa ylioppilastutkinnon.
Ylioppilastutkintoon perustuva 1-2 -vuotinen käytännöllisesti suuntautunut koulutus antaa ammattitutkinnon niille nuorille, jotka eivät halua tai tilapäisesti voi jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Lukuvuonna 2006-2007 päiväkoulussa oli 650 oppilasta ja aikuislukiossa 300 opiskelijaa.

Innovatiivinen koulu

Koulumme on heinäkuusta 2003 ollut Euroopan innovatiivisten koulujen verkoston jäsen. Se on merkinnyt mahdollisuutta kokeilla uusia opetusvälineitä ja -menetelmiä ja osallistua kansainvälisiin ohjelmiin.

Moderni sisältö opetuksessa

Opettajan työn merkittävän osan muodostaa ympäristökasvatus. Valinnaisen opetuksen, projektien ja opintomatkojen avulla oppilaat oppivat ymmärtämään ympäristönsuojelun merkityksen. Parhaillaan koulussamme kokeillaan ympäristönsuojelun opetushanketta, jolle ollaan hakemassa viranomaisten hyväksyntää.

Otimme v. 2003 käyttöön oppilaiden edistymistä vieraiden kielten opiskelussa kuvaavan eurooppalaisen kielisalkun. Kielisalkku on yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukainen ja antaa yksityiskohtaista tietoa vanhemmille lapsen oppimistuloksista. Samalla se kehittää oppilaiden kykyä itsearviointiin.

Koulumme oli ensimmäisten joukossa Unkarissa tarjoamassa valinnaisena aineena taloustiedon opetusta. Oppiaineen puitteissa oppilaat voivat osallistua nuorille tarkoitettuun yrittäjyysohjelmaan Young Enterprise ja pääsevät siten myös käytännössä tutustumaan yritystoimintaan. Lukuvuodesta 2005-2006 koulumme oppilaat ovat voineet suorittaa kansainvälisesti tunnustetun taloustiedon tutkinnon European Business Competence* Licence (EBC*L).

Viime vuosien kehittämistyön tuloksena olemme käynnistäneet medikasvatuksen, jonka oppilaat voivat valita valinnaisena aineena tai johon he voivat erikoistua. Aineen opetuksessa oppilaat perehtyvät elävän kuvan analysoinnin perusteisiin ja ajankohtaisiin mediailmiöihin.
Koulumme on eturivissä informaatio- ja viestintäteknologian käyttämisessä opetuksessa. Perinteitä on jo vuodesta 1983. Käytämme informaatio- ja viestintäteknologiaa opetuksessa tunneilla (ks. projektit) samoin kuin opettajien ja oppilaiden taustatyössä.

Leövey kansainvälisissä ja unkarilaisissa hankkeissa

Eurooppalaisen kouluverkon johdolla vuodesta 2002 toimivan Celebrate-hankkeen puitteissa, jossa on mukana 11 Euroopan maata, olemme yhtenä yhdeksästä unkarilaisesta koulusta mukana työssä jossa tutkitaan ja kehitetään e-opetusta. Koulumme opettajat kokeilevat ja työstävät internetpohjaista opetusaineistoa.

Olemme mukana Unkarin kouluverkon Sulinetin digitaalinen tietokanta -hankkeessa, jonka tavoitteena on saattaa informaatiotekniikan tarjoamat keinot ja digitaaliset opetusmateriaalit osaksi koulussa tapahtuvaa oppimista.

SCALE-hanke on EU:n rahoittama ohjelma, jossa on mukana kuusi maata. Tavoitteena on sellaisen internetiin perustuvan menetelmän kehittäminen, joka edistää oppilaiden valmiuksia väittelyyn ja ohjaa heidät väittelyyn perustuvaan oppimiseen.

ZORKA 2004 -hankkeen avulla kehitämme yhdessä monien Euroopan innovatiivisten koulujen verkoston jäsenten kanssa käyttökelpoista digitaalista opetusmateriaalia.
Lukuvuonna 2005-2006 päättyi Sulinetin ohjelmatoimiston organisoima ESZTER-hanke, jossa oli mukana innovatiivisia kouluja ja jonka puitteissa oppilaamme tutustuivat EU-maiden etniseen, kielelliseen, uskonnolliseen ja kulttuurilliseen monimuotoisuuteen.

HEFOP in 3.1.3. hankekilpailussa menestymisen ansiosta olemme mukana "valmistautuminen taitoperustaiseen opetukseen" -nimisessä hankkeessa. Hanke koskee kaikkia 9. luokan oppilaita koulussamme.

Osallistuminen Euroopan komission tukemaan Socrates/Comenius -ohjelmaan koulujen kehittämiseksi on mahdollistanut sen, että oppilaissamme vahvistuu valmius yhteisvastuuseen ja myötäelämiseen, samalla he oppivat ymmärtämään ja kunnioittamaan Euroopan kulttuurillisen ja yhteiskunnallisen perinteen monimuotoisuutta. "Solidaarisen eurooppalaisen koulun puolesta, miten elää yhdessä monimuotoisuudessa" -nimisessä kolmevuotisessa hankkeessa koulumme koordinoi kuuden eri maan kahdeksan koulun yhteistoimintaa.

Leöveyn vetovoima

Oppilaat voivat 9. ja 10. luokalla opiskella valitsemaan pakollisia aineita niin että tuntimäärä on korotettu. He voivat vielä harkita valintaansa 11. luokan alkaessa ja valitsemalla uuden valinnaisen aineen voivat jopa suuntautua aivan uudelle elämänuralle.

Nykyaikaisten opetusmenetelmien ohessa oppilaita houkuttelee kouluumme sen demokraattinen ilmapiiri. Hyvään ilmapiirin vaikuttavat myös oppituntien ulkopuoliset toiminnot. Kulttuuritapahtumiin osallistumisen lisäksi oppilaitamme kiinnostavat myös näyttämöharrastus, urheilupiirit ja luontoretket.

Koulun oppilaskunta toimii itsenäisesti ja sen tilaisuuksien järjestämisestä vastaavat oppilaat itse.
Erinomaiseen ilmapiirin vaikuttaa myös mahdollisuus yhteydenpitoon internetin tarjoamin keinoin. Vanhempien ja koulun samoin kuin opettajien ja oppilaiden välille syntyy uudentyyppinen "henkilökohtainen" yhteys, joka tekee tehokkaammaksi opettajien kasvatustyön.

Vuodesta 1999 koulullamme on ollut QPSA-malliin perustuva laadunvarmistustodistus. Jotta voimme kehittää toimintaa jatkuvasti otamme huomioon erilaisen palautteen (tulokset ylioppilaskirjoituksista ja erilaisista kilpailuista, tiedot kouluun hakeneista oppilaista) ja seuraamme säännöllisesti kumppaniemme (vanhempien, oppilaiden) tyytyväisyyttä mittaavia indikaattoreita.

Osoituksena työmme laadun arvostuksesta koulun nimi esiintyy yhä useammin kasvatustieteellisessä ammattikirjallisuudessa.