Kivonat az egyesület Alapszabályából
l. Az egyesület neve: FERENCVÁROSI PEDAGÓGUSOK SZAKMAI ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE
2. Az egyesület székhelye: 1096 Lenhossék u. 24-28.

3. Az egyesület célja:
Az egyesület célja, hogy szakmai állásfoglalásaival segítse a kerületi nevelési és oktatási (óvoda, általános iskola, zeneiskola, középfokú oktatási és egyéb szakmai intézmények), megújulását. Állásfoglalásaival mind az általános, mind a szakmai követelményt formálni kívánja, pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt, elõsegíti a munka folyamatosságát és fejlõdését.
Az egyesület kitûzött célt az alábbi eszközökkel valósítja meg:
3.1. A tanulási/ tanítási -, a gyermeki szocializációs folyamatban egységes interdiszciplináris álláspontot alakit ki. Ennek érdekében felkéri az érintett kerületi szakembereket (pl. egészségügy), hogy fogalmazzák meg a témával kapcsolatos legkorszerûbb tudnivalókat és tennivalókat.
3.2. Az egyesület szorgalmazza, hogy a közösen kialakított szakmai állásfoglalások mielõbb kerüljenek be a szakmai gyakorlatba (különös tekintettel az egyesület tagjaira). Ennek érdekében lehetõségekhez képest szakmai képzést, továbbképzést szervez, szakmai vitafórumokat, konferenciákat tart, szakmai projekteket, kiadványokat, videós anyagokat készít és terjeszt, pedagógus klubot hoz létre, újságot információs tájékoztatót állit össze.
3.3. Az egyesület munkáját a szülõkkel és minden érdeklõdõvel együtt végzi.
3.4. Az egyesület információs adatbázis hoz létre és folyamatosan mûködtet, amely segíti a helyzet megismerését, a szakmai állásfoglalások kialakítását szervezését,
3.5. Az egyesület a munkáját regionális és öntevékeny szakmai csoportokon, helyi közösségeken keresztül végzi.
3.6. Az egyesület alapítványt hozhat létre, alapítványokhoz csatlakozhat.
3.7. Az egyesület tanácsadó központot hoz létre szakemberek és szülõk részére.

5. A közgyûlés
5.1. Az egyesület legfõbb szerve a közgyûlés, amely a tagok összességébõl áll.
5.2. A közgyûlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. (rendes évi közgyûlés)
Rendkívüli közgyûlést kell összehívni:
- ha a bíróság elrendeli
- ha a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével az elnökséghez benyújtott írásos kérelemben kéri.
5.3. A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a/ az alapszabály megállapítása és módosítása:
b/ az évi költségvetés meghatározása és a pénzügyi terv jóváhagyása:
c/ az ügyintézõ szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása
d/ az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, ill. feloszlásának kimondása:
e/ alapítvány, gazdasági társaság alapításának, ill. ezekben való részvételnek elhatározása:
f/ az egyesület vezetõ szerveknek és tisztségviselõinek megválasztása, illetve visszahívása, kivéve, ha az alapító okirat másként rendelkezik.
g/ a tagsági díjak megállapítása, ill. megváltoztatása, azzal azonban, hogy az elsõ évben fizetendõ tagsági díjat, az alapítók jelen alapító okiratban állapítják meg.
h/ az egyesületi tagok, és az egyesület szervei (tisztségviselõi) között keletkezett viták elbírálása:
i/ tiszteletbeli tagsági cím adományozása és visszavonása:
j/ döntés mindazon ügyben, amit maga a közgyûlés fentieken túl a saját hatáskörébe von.
6. A közgyûlés a tagokra kötelezõ hatályú döntést írásba foglalja, megsemmisíti, vagy megváltoztatja az elnökség határozatát.
9. A közgyûlést a napirendek közlésével kell összehívni.
A meghívóban közölni kell: a közgyûlés helyét, idõpontját, és azt, hogy abban az esetben, ha az eredeti idõpontra, összehívott közgyûlés nem határozatképes, akkor a határozatképtelenség miatt megismételt közgyûlés helye és idõpontja mi lesz.

10. Az elnökség:
10.1. Az egyesület ügyintézõ szerve az elnökség, amely 7 fõbõl áll.
10.2. Az elnökség tagjait a közgyûlés határozott idõre, de legfeljebb 3 évre választhatja.
10.5. Az elnökség tagjai közül a közgyûlés elnököt, elnökhelyetteseket, és fõtitkárt választ.
Az elnökhelyettesek száma 5 fõ. Az elnökhelyetteseket olymódon kell megválasztani, hogy az 5.1. pontban említett valamennyi ágazatból legyen egy elnökhelyettes.
Azt, hogy az elnököt akadályoztatása esetén melyik elnök helyettesíti, az elnökség ügyrendjében kell megállapítani.
10.7. Az elnökség hatásköre:
- A közgyûlése között irányítja, szervezi az egyesület munkáját:
- Az egyesület alkalmazottjai tekintetében a munkáltatói jogköröket gyakorolja, nevében a fõtitkár jár el:
- Az elnökség pénzügyi szakemberek bevonásával kezeli a mûködés során keletkezett vagyont:
- Intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszûnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet, dönt - a tiszteletbeli tag kivételével - a tagok kizárásáról:
- összehívja a közgyûlést és elõkészíti annak munkáját:
- A közgyûlés elé terjeszti a közgyûlés által jóváhagyandó valamennyi pénzügyi, gazdasági tervet, és dokumentációt, és az elnökség éves beszámolóját:
- Dönt minden olyan kérdésben ami nem tartozik a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe:
- Végrehajtja azokat a feladatokat, melyeket az elnökség részére a közgyûlés megállapított.
10.8.. Az elnökség ülései az egyesület tagjai számára nyilvánosak. Amennyiben az elnökség személyi kérdést tárgyal, a nyilvánosság - az érintett kérésére - különös méltánylást érdemlõ ok miatt kizárható.
Kizárható továbbá akkor is a nyilvánosság, ha az az egyesület érdekeit súlyosan sérti.

11. Az ellenõrzõ bizottság.
11.1. Az egyesületnél 3 fõbõl álló ellenõrzõ bizottság mûködik. Az ellenõrzõ bizottság tagjait a közgyûlés választja határozott idõre, de legfeljebb 3 évre.
11.5. Az ellenõrzõ bizottság ellenõrzi az egyesület gazdálkodását, a jogszabályoknak, és az alapszabálynak megfelelõ mûködést. Ennek keretében:
- Az elnökség bármely tagjától, és az egyesület alkalmazottjaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet,
- az egyesület könyveit , nyilvántartásait megvizsgálhatja, vagy szakértõvel megvizsgáltathatja,
- Köteles vizsgálni az elnökség által a közgyûlés elé terjesztendõ valamennyi pénzügyi jelentést, a mérleget, és a vagyonkimutatást. Jelentése nélkül a közgyûlés ezekrõl nem dönthet.

12. A tisztségviselõk:
Az elnökség tagjai: ideértve az elnököt, elnökhelyetteseket, és fõtitkárt, az ellenõrzõ bizottság tagjai.
12.1. A tisztségviselõk újraválaszthatók és visszahívhatók.
12.2. A tisztségviselõk feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a közgyûlés tiszteletdíjat, és költségtérítést állapíthat meg.
12.3. Az egyesület napi ügyeinek irányítását a fõtitkár végzi, az alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói jogot gyakorolja.

13. Az egyesület tagjai:
13.1. Az egyesület tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.
13.2. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi magánszemély, és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezete, aki ill. amely támogatja az egyesület céljainak megvalósítását, elfogadja az alapszabályát, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja és tagdíjat fizet.
13.3. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi, vagy külföldi személy , akinek érdemei, munkája alapján a közgyûlés - az egyesület bármely tagjának javaslatára - ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.
13.4. Az egyesület pártoló tagja lehet:
- minden olyan személy, aki vállalja az egyesület anyagi támogatását,
- minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttmûködési megállapodásban kötelezettséget vállal az egyesület anyagi támogatására.

14. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei:
14.1. Valamennyi tag joga, hogy:
a/ részt vegyen az egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitûzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelõ tájékoztatást kapjon, véleményét és javaslatát szóban vagy írásban megtegye, és azokra választ kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleménye fenntartására és különvéleményként történõ megjelenítésére:
b/ az egyesület által megállapított feltételek mellett igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit.
14.2. A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az egyesület minden tisztségére jelölhetõ és választható.
Magatartásukkal kötelesek az egyesület jó hírét erõsíteni.
14.4. A rendes tag köteles:
a/ az alapszabály rendelkezéseit betartani, az egyesület vezetõ szervei határozatának végrehajtását elõsegíteni,
b/ tagtársaival együttmûködni,
c/ a közgyûlés által megállapított tagdíjat megfizetni.
14.5. A tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

15. Döntés és határozathozatal:
15.1. Az egyesület közgyûlése, elnöksége a döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza.
15.2. A közgyûlés határozatképességéhez a rendes tagok több mint felének jelenléte szüksége. Abban az esetben, ha az eredeti idõpontra összehívott közgyûlés nem volt határozatképes, úgy a 15 napon belül - határozatképtelenség miatt - megismételt közgyûlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

16. Az egyesület képviselete:
Az egyesület képviseletét az elnök vagy a fõtitkár önállóan látják el.

17. Az egyesület gazdálkodása:
17.1. Az egyesület mûködésének pénzügyi alapját a tagdíjak, illetve egyéb bevételek (tagok, pártoló tagok hozzájárulásai, egyéb adományok, pályázati, és esetleges vállalkozási bevételek) alkotják.
Az egyesületi célok támogatására az egyesület alapítványt hozhat létre.
17.2. A tagdíj mértékének megállapítása a közgyûlés hatásköre. Az elsõ közgyûlésig az alapítók jelen okiratban, és az alapító közgyûlés jegyzõkönyvében úgy állapodnak meg, hogy a havi tagsági díj 200 Ft/hó.
A tagdíjfizetés módját, ütemezését a közgyûlés állapítja meg.