SZELLEMI PIKNIK 1996

Ferencvárosi pedagógusok szakmai konferenciája
1996. november 18.
Leövey Klára Gimnázium
A konferenciát rendezte:
Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete,
Humánszolgáltató Iroda


PLENÁRIS ELÕADÁS:
9 óra, Kodály-terem:
Mi lesz veled emberke, mi lesz veled oktatás? (Kovács Megyesi Ádám, HUSZI)

SZEKCIÓK:
(A szekcióüléseken általában 10-15 perces elõadások hangzanak el. Az elõadások után 5-10 perc áll rendelkezésre, hogy az érdeklõdõk kérdéseket tegyenek fel az elõadóknak. Természetesen az elõadások után lehetõség nyílik a kötetlen eszecserére is.)

1. szekció, vezetõ: Vitkovits Györgyi Helye: 206-os terem
10 óra:
1. Az értelmi fogyatékosok helyzete, átjárhatóság (Tõkés Sándor, Gát)
2. Összehangolt óvodai, iskolai programok; az óvodából iskolába kerülés problémái (Molnárné Varga Lídia, Szent-Györgyi)
3. Fejlesztõ-felzárkoztató óvodai csoport tapasztalatai (dr. Tauszné Bíró Sára, Gát)
4. Intenzív iskolaelõkészítõ a Lenhossék Iskolában (Marozsán Györgyné - Bogda Lajosné, Lenhossék)
5. Összehangolt óvodai, iskolai programok; az óvodából iskolába kerülés problémái (Lázárné Gombos Anna, Mester 19.)

2. szekció, vezetõ: Szlovák Terézia Helye: 222-es terem
10 óra:
1. A Ferencvárosi Logopédiai Központ Mûködése, feladatai (Szlovák Terézia, Logopédiai Központ)
2. Dyslexia prevenció a Hurok utcai óvodában (Román Ágnes, )
3. Logopédiai osztályok mûködése a József Attila Általános Iskolában (Deák Gabriella, )
4. Súlyos dyslexiások intenzív fejlesztése a Logopédiai Központban (Tóthné Hámori Edit, )
5. A súlyos beszédzavarok kezelésérõl (Vetõné Gulyás Anna, )
Szünet
11,45 óra
1. A speciális fejlesztõ csoport módszerei, autista gyerekek nevelésében (Kanyik Csaba, Thaly 38.)
2. Ép értelmû autista gyermekek integrációs kísérlete (Okos Györgyi, Thaly 38.)

3. szekció, vezetõ: Flautner István Helye: Kodály-terem
10 óra:
1. A "másság" megjelenése az óvodában, az iskolában és a rendelõben (Barta Daisy, Nevelési Tanácsadó)
2. A Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság munkájáról (Putsay Zsuzsa, Biz. vezetõ)
3. Tanulási és magatartási zavarok (POS) ellátásának aktuális kérdései (dr. Kovács Ferenc, Budai Gyermekkórház)
4. Iskolánk helye, szerepe a Ferencvárosban (Kokovay Ildikó, Alternatív)
5. A hátrányos helyzetû tanulókkal való foglalkozás lehetõségei (Hajas Krisztina, Mester 19)

4. szekció, vezetõ: dr. Szabó Mária Helye: 219-es terem
10 óra:
1. Hogyan tegye magát feleslegessé a pedagógus? (dr. Szabó Mária, Vajda)
2. Fejlesztõ munka a 3.-4. évfolyamon; felkészítés a felsõ tagozatra, nyolcosztályos gimnáziumra (Zima Lászlóné, Szent-Györgyi)
3. Fejlesztõ Központ a Lenhossék Iskolában (Pálosi Frencné-Szerzõ Krisztina, Lenhossék)
4. Tehetséggondozás az általános iskolai képzõmûvészeti nevelésben (Koczka István, Lenhossék)

5. szekció, vezetõ: Õsz Szabó Gézáné Helye: 104-es terem
10 óra:
1. Reformok igénye, szükségessége, esélye (Õsz Szabó Gézáné, Lenhossék)
2. Jena-Plan osztály a Lenhossékban (Borsos Zsoltné, Lenhossék)
3. Montessori pedagógia az óvodában (Szundiné Ihász Erzsébet, Epreserdõ)
4. Drámapedagógia (Benei Irén, Alternatív)
5. A Waldorf pedagógia hatása munkámra (Makovnik Emese, Mester 19)

6. szekció, vezetõ: Bódy Gézáné Helye: 207-es terem
10 óra:
1. Belsõ vizsgák az Újreálban (Bódy Gézáné, Vajda)
2. Egységes értékelési rendszer, avagy kell-e szabályozás? (Török Csaba, Szent-Györgyi)
3. Tanulásmódszertan (Szabóné Karácsony Anna, Kõrõsi)
4. Osztályzás nélküli értékelés (Petõ Alíz-Fetterné , Lenhossék)

7. szekció, vezetõ: Sarinay Mihályné Helye: fizika-elõadó (136)
10 óra:
1. Konfliktus oldás, kezelés a hétköznapokban (Grószné Szórádi Ildikó, Lenhossék)
2. DÖK a Vajdában (Rónay Attila, Vajda)
3. DÖK a Leöveyben (Hornyacsek Laura, LKG)
4. Hagyományok, DÖK, Szent-Györgyi Napok (Orcifalvi Nikolett, Szent-Györgyi)
Szünet
11,45 óra:
5. Cigányklub (Aranyosiné Rózsa Szeréna, Alternatív)
6. Differenciált foglalkozások a Vajdában (Kissné Tallós Zsuzsanna, Vajda)

8. szekció, vezetõ: Vida Gáborné Helye: 105-ös terem
10 óra:
1. Az osztályközösség fejlesztése (Komjáthy Lajosné, Kõrösi)
2. Az iskolaszék szerepe és a NAT (Brogyaneczné Istvánffy Gabriella, Kõrösi)
3. A fejlesztõ pedagógia szerepe iskolánkban (Pfeffer Zoltánné, Alternatív)
4. A NEVI egészségnevelési programja és tapasztalatai (Borbély Klára, Kõrösi)
Szünet
11,45 óra:
5. A kerületi Gyermekjóléti Szolgálat jelene és jövõje. Új intézményünk: a Krízis Szálló (Bán Gabriella, Gyermekjóléti Szolgálat)
6. A kerületi Családsegítõ Szolgálat jelene és jövõje (Gedeon Andor, Családsegítõ Szolgálat)

9. szekció, vezetõ: dr. Nagy Emília Helye: 106-os terem
10 óra:
1. Szoktatás és érdeklõdés-felkeltés a 7. évfolyamon (dr. Nagy Emília, LKG)
2. Az anyanyelv szerepe a nemzeti kultúra átörökítésében (Molnár Pálné, Vágóhíd 37.)
3. Hogyan illeszthetõ a NAT-hoz a Bánréti-program (Juscsák Erzsébet, Szent-Györgyi)
4. "Tanításmûvészeti" próbálkozások a Leöveyben (dr. Nagy Emília, Szilaj Gabriella, LKG)

10. szekció, vezetõ: Szilaj Gabriella Helye: kémia-elõadó (131)
10 óra:
1. Nyelvtanítás problémái a NAT elõtt és a NAT szerint (Vági Nóra, Szent-Györgyi)
2. Entwicklung der Schreibfertigkeit (Wolfgang Schmitt, LKG)
3. Projektarbeit im Fremdsprachenunterricht (Astrid Bergmann-Széles Gábor, LKG)
4. A második idegen nyelv tanításának problémái (Darvassy Judit, Szent-Györgyi)

11. szekció, vezetõ: Tar Imre Helye: történelem-kabinet (214)
10 óra:
1. Állampolgári ismeretek tanterv (Györfiné dr. S Kovács Ilona, Vajda)
2. Történelem, kulturtörténet, állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek komplex tanításának problémái (Tar Imre, Szent-Györgyi)
3. Életmódtörténeti szeminárium gimnáziumban (Kauders Tamás, LKG)
4. Pszichológia, mint fakultációs tantárgy gimnáziumban (Papp Béla, LKG)
Szünet
11,45 óra:
5. A könyvtárhasználati ismeretek beépítése a társadalomismeret tantárgyba, 5.-6. évfolyamon (Tóth Viktória, Szent-Györgyi)
6. NAT és könyvtár kapcsolata (Leskovar Rudolfné, Mester 19)

12. szekció, vezetõ: Major Ferenc Helye: biológia-elõadó (128)
10 óra:
1. Erdei iskola a 7. évfolyamon (Major Ferenc, Vajda)
2. Környezetvédelmi asszisztensképzés a Leöveyben (Sebõkné Orosz Katalin, LKG)
3. Szenzitív környezetpedagógia az általános iskolában (Kovács József István, Gát)
4. A NAT-ra való felkészülésrõl (Zakor Ferenc, Lenhossék)

13. szekció, vezetõ: Gróf Piroska Helye: földrajz-kabinet (114)
10 óra:
1. Földünk, környezetünk (Gróf Piroska, Telepy)
2. A földrajz tanításához használható információforrásokról (Dorogi Lászlóné, LKG)
3. Komplex terepgyakorlat beillesztése az oktatási tevékenységbe (Gerséné Varga Ildikó, LKG)
4. A környezeti attitüdök kialakítása a környezet szeretetére, megismerésére nevelésben (Vajasné Kabarecz Ágnes, Vágóhíd 37.)

14. szekció, vezetõ: Füriné Babits Ágnes Helye: 107-es terem
10 óra:
1. Vizuális kultúra, mozgókép média ismeret helyi tanterv készítés alapkérdései (Sipos Endre, FPI)
Szünet
11 óra:
1. Az alapprogram és a NAT átmenetei (Bolláné Vörös Ágota, Óbester)
2. Zenei nevelés gimnáziumban, tagozaton és "normál" osztályban (Gróf Gizella, LKG)

15. szekció, vezetõ: Formanek Gyula Helye: német-kabinet (125)
10 óra:
1. Az informatika-számitástechnika tanterv készítésének lépései - egy tantervi vázlat bemutatása (Varga Gábor, Lobogó)
2. A NAT informatikai programja és megvalósíthatósága (Formanek Gyula, Szent-Györgyi)
3. A LKG számítástechnikai oktatási rendszere (Fehérné Dallos Eszter, LKG)
4. NAT és a technika (Németh Ferenc, Bakáts)
Kiegészítõ program: 11 órától 13 óráig a Soros Alapítvány "C3" központjában (Országház u. 9) ingyenes Internet-használati lehetõség

16. szekció, vezetõ: Iván László Helye: 221-es terem
10 óra:
1. NAT és testnevelés tanterv 7.-10. évfolyamon (dr. Bodáné Magyar Beatrix, Vajda)
2. Sítáborok (Iván László, Lobogó)

A konferencia alatt a Kõrösi Csoma Sándor Általános,- Szakiskola és Algimnázium háziasszony-jelöltjei jóvoltából zsíroskenyeres-teás büfé áll a kollégák rendelkezésére. A szervezési teendõket, az információs szolgálatot a Leövey Klára Gimnázium titkár "szakos" diákjai látják el.