"Szellemi piknik, 1997"
"PEDAGÓGIAI HÉTKÖZNAPOK"
(1997. november 27., Leövey Klára Gimnázium)

Szervezõk: Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete, Humánszolgáltató Iroda

 

PLENÁRIS ELÔADÁS, 9 óra, Kodály-terem:
"Honnan - hová?" - Dr. Gegesy Ferenc, polgármester

SZEKCIÓK
(A szekcióüléseken általában 10-15 perces elôadások hangzanak el. Az elôadások után 5-10 perc áll rendelkezésre, hogy az érdeklôdôk kérdéseket tegyenek fel az elôadóknak. Természetesen az elôadások után lehetôség nyílik a kötetlen eszmecserére is.)

1. szekció, vezetô: Ôsz Szabó Gézáné helye: történelem elôadó (214)
10 óra
1. "Egészséges élet!" kísérleti tanterv és tananyag (Borbély Klára, Kôrösi)
2. Reformpedagógiai törekvések külföldön és a Lenhossék u. Iskolában (Ôsz Szabó Gézáné, Lenhossék)
3. Az iskolaelôkészítés szerepe a reformpedagógiában (Marozsán Györgyné, Lenhossék)
Szünet
11 órától:
4. Jenaplan reformpedagógiai módszerei (Borsos Zoltánné, Lenhossék)
5. Szakemberek tevékenysége az autista gyermekek integrálásában (Kanyik Csaba, Thaly 38)
6. Montessori pedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetû és integrált gyermekek nevelésében- eszköz bemutatás (Élô Mária , Thaly 38)

2. szekció, vezetô: Tôkés Sándor helye: biológia elôadó (128)
10 óra
1. A logopédia új szervezeti felépítése kerületünkben (Tôkés Sándor, Komplex)
2. A beszédhibák felosztása, ezek ellátása; a kerületi logopédusok által ellátott területek (Lengyelné Rigó Katalin, Komplex)
3. A megkésett, akadályoztatott beszéd terápiája, az indítás lehetôségei (Puhala Ildikó, Bakáts)
Szünet
11 órától:
4. A dyslexia korai szakában történô felismerése és logopédiai megsegítésének lehetôségei (Deák Gabriella, Krkeljics Dragica, József A.)
5. Fejlôdési zavarokkal küzdô "más fogyatékosság" fejlesztésének elvei (Pfeffer Zoltánné, Alternatív)

3. szekció, vezetô: Sivók Zoltán helye: 104
10 óra
1. Az etikai nevelés lehetôségei a mûvészeti nevelésben (Sipos Endre, FPI)
2. Zártláncú televízió-rendszer alkalmazása iskolánkban (Kujalek Károly, Mester 19.)
Szünet
11 órától:
3. Komplex mûvészeti nevelés, a tehetségfejlesztés tapasztalatai (Leskovár Rudolfné, Mester 19.)
4. Út a komplex mûvészeti nevelés felé (vizuális nevelés, mozgóképkultúra stb.) (Koczka István - Sivók Zoltán, Lenhossék)
5. A kézmûvesség bemutatása a technika tantárgy keretében (Hajas Krisztina, Obermeyné Vitéz Katalin, Mester 9.)

4. szekció, vezetô: Pálosi Ferencné helye: kémia elôadó (131)
10 óra
1. Problémaközpontú irodalomtanítás módszerei és tanítási programja (Zsinkó Klára, Szent-Györgyi)
2. Nyelvében él? a nemzet (Gazdag István, Szent-Györgyi)
3. A magyar mint befogadó tárgy: drámajáték és mozgóképkultúra magyar óra keretében (Zambrzykiné Mezei Erzsébet, Telepy)
4. A dráma és a médiaismeret bevezetése az általános iskolába (Varga Irén, Mester 19.)
Szünet
11 órától:
5. Az anyanyelvi nevelés és oktatás gondjai, az "információs" évszázad várható igényei (Pálosi Ferencné, Lenhossék)
6. Drámajátékok az óvodai anyanyelvi fejlesztésben (Smejkálné Farkas Katalin, Kén u.)
7. "Vitatkozás módszere" a magyar tanításában (Oszkó Gabriella, Vajda)
8. "Budapest" tanterv (Kökény Jánosné, Lobogó)

5. szekció, vezetô: Tar Imre helye: fizika elôadó (136)
10 óra
1. A közgazdaságtan szerepe és lehetôségei az egyes tantárgyakban (Tar Imre, Szent-Györgyi)
2. Titkár-diákok a gimnáziumban (Dr. Nagy Emília, LKG)
3. A honismeret és a helytörténet tanításának korlátai és lehetôségei a Ferencvárosban (Németh György, Szent-Györgyi)
Szünet
11 órától:
4. Az oktatástechnikai eszközök fejlôdési trendjei, új módszerek (Németh György, LKG)
5. Egy sikeres triatlon program elsô négy évének tapasztalatai (Grószné Szórádi Ildikó - Vajda József, Lenhossék)
6. Technika felmérés tapasztalatai, feladatok a NAT követelményei alapján (Brandt Tibor, Bakáts)

6. szekció, vezetô: Fehérné Dallos Eszter helye: Számítástechnika 1.
Internet-szeánsz nem (csak) szakembereknek
10 óra
1. Iskola és Internet (Bánhegyesi Zoltán, LKG)
2. Tantárgyak és Internet (többek, LKG)
Szünet
11 órától:
3. Próbálkozzunk... (Barangolás az Interneten) (szt.-i mk., LKG) Számítástechnika 2.
11 órától:
4. Az (unalmas) technikai részletek (Sebestény László, LKG) Számítástechnika 1.

7. szekció, vezetô: Dr. Szvatkó Anna helye: 106
10 óra
1. Részképesség-zavarok korrekciója a FNT-ban a kerületi fejlesztôpedagógusokkal közös munkában (Dr. Galgóczy Gáborné, Nev.Tan.)
2. A "más fogyatékosság" fogalma és a kis létszámú osztályok (Dr. Szvatkó Anna, Nev.Tan.)
3. Prevenciós jellegû készségfejlesztô foglalkozások az óvodai nagycsoportban (Bálint Anita, Nev.Tan.)
4. Mit lehet tudni egy iskolaérett gyerekrôl a Ferencvárosban? (Dr. Székács M. Eszter, Nev.Tan.)
Szünet
11 órától:
5. Az "empátiás", fejlesztô osztályok problémái (Csáki Anikó- Gerencsér Ildikó, Lenhossék)
6. "A siker útja egy problémás osztályban" címû könyvérôl (Zakor Ferenc, Lenhossék)
7. Az óvoda és a család együttmûködésének segítése (Vinisné Tromposch Ildikó, Vágóhíd 37.)

8. szekció, vezetô: Kovács Györgyné helye: 119
10 óra
1. Kommunikációs lehetôségek technikák a kisiskolás korban (Molnárné Varga Lídia, Szent-Györgyi)
2. Tanári hatékonyság fejlesztése tréningmódszerrel (Dr. Hajduska Mariann, Nev.Tan.)
3. "Remete az iskolában" (Pszeudo - helyzetjelentés az embernevelés frontvonalából) (Kiss Székely Zoltán, Kôrôsi)
Szünet
11 órától:
4. Gyermekrajzok üzenete (Molnárné Rozsnyó Kinga, Vágóhíd 35.)
5. Az alsós diákönkormányzat mûködése, tevékenysége (Kasnyáné Maksa Ibolya, Mester 19.)
6. Mentálhigiénés szemlélet az iskolában (Klujber Róbertné, Lobogó)
7. A tanulók magatartásának, szorgalmának, tanulmányi munkájának folyamatos értékelése iskolánkban (Schrenekné Tolnai Erzsébet, Mester 19.)

9. szekció, vezetô: Dorogi Lászlóné helye: földrajz elôadó (114)
10 óra
1. Környezeti és környezetvédelmi nevelés feladatai, lehetôségei, gyakorlata iskolánkban (Dóráné Tóth Judit, Mester 19.)
2. Az Európai Unió rövid története; Magyarország és az Európai Unió (Némethné Terék Mária, Kôrösi)
3. Környezeti nevelés az alsó tagozaton (Máthé Istvánné, Bakáts)
Szünet
11 órától:
4. "Fekete rigó" környezeti nevelési országos oktató központ bemutatkozása (Kovács József István, Komplex)
5. Vizuális nevelés kapcsolata a környezeti neveléssel és gyakorlati alkalmazásai (Dr. Lulichné Komobi Judit, Epreserdô)
6. Video a földrajztanításban (Dorogi Lászlóné, LKG)

10. szekció - "Tanuló-pénz", vezetô: Péter Sára helye: 122
10 óra
1. Intézményi "fogyasztói kosár" és a költségvetés szerkezete (Péter Sára, LKG)
2. Gazdasági kimutatások és elemzések számítógépen (Eördögh I. - Romhányi I., LKG)

11. szekció, vezetô: Budavári Beáta helye: 204
10 óra
Új irányvonalak az angol nyelv tanításában (módszertani beszélgetés) (Ennoch Jerol, Vajda)

12. szekció, vezetô: Huszti Katalin helye: 206
10 óra
1. Örökbefogadó gyerekek, örökbefogadó szülôk (Kocsor Judit, Nev.Tan.)
2. Az örökbefogadás jogi háttere (Hajdú Katalin, Gyámhiv.)
3. Az új gyermekvédelmi törvény (Huszti Katalin, Gyámhiv.)

13. szekció, vezetô: Bódy Gézáné helye: Kodály-terem
10 óra
1. Minôségbiztosítás az EU országokban (Dr. Szabó Mária, Vajda)
Szünet, 11 órától:
2. Pedagógiai program megvalósításának iskolai garanciái (kerekasztal beszélgetés) (Bódy Gézáné, Vajda)

 

Kiegészítô programok
1. Térképbemutató (Stiefel) a 225-ös terem elôtt
2. A Dinasztia Kiadó bemutatja alsós tankönyvcsaládját (elôadás: 11.30-kor a 007-es teremben)
3. Az Apáczai Kiadó bemutatója, tájékoztatója 14 órától az Ifjúmunkás 1. Általános Iskolában

A konferencia alatt a Szent-Györgyi 12 Évfolyamos Iskola diák-vállalkozói jóvoltából a Kodály-terem mellett büfé áll a kollégák rendelkezésére. A szervezési teendõket, az információs szolgálatot a Leövey Klára Gimnázium titkár "szakos" diákjai látják el.
Ruhatár: 004, 005, 006 termek (a földszinten).